e-Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia

O projekcie

Celem projektu jest włączenie młodzieży szkolnej (licealnej) ze szkół zlokalizowanych w małych miasteczkach Podlasia w realizację badań naukowych z dziedziny ochrony bioróżnorodności, prowadzonych przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, posiadającego od 2003 roku status Centrum Doskonałości Unii Europejskiej.

Działania w ramach projektu podjęte przez zespoły uczniów i przeprowadzone pod merytoryczną opieką naukowców z IBS PAN, Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, nauczycieli zaangażowanych szkół oraz pracowników Białowieskiego Parku Narodowego i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku są tak zaplanowane, aby dały nowatorski materiał naukowy.

Cele badawczej części projektu obejmują:

 • Poznanie składu gatunkowego, rozmieszczenia w przestrzeni i interakcji pomiędzy gatunkami w zespole dużych ssaków na obszarach leśnych południowego Podlasia.
 • Stworzenie niekonwencjonalnego modułu zajęć popularyzujących nauki przyrodnicze wśród młodzieży.

Moduł ten będzie się składał z dwóch części:

 • Zajęcia (wykłady, warsztaty) dla uczniów i nauczycieli biologii prowadzone przez pracowników naukowych w IBS PAN.
 • Samodzielny zbiór danych w terenie realizowany przez młodzież pod opieką nauczycieli i merytorycznym kierownictwem pracowników naukowych.

Do zebrania danych na temat ssaków występujących na terenach objętych badaniami wykorzystana zostanie mobilna sieć foto-pułapek zainstalowanych w lasach podlegających jednostkom RDLP w Białymstoku (nadleśnictwa Białowieża, Bielsk Podlaski, Hajnówka, Nurzec, Rudka, Supraśl i Żednia) i w Białowieskim Parku Narodowym. Analiza danych oraz prace terenowe, koordynowane przez pracowników IBS PAN oraz pozostałych uczestników Konsorcjum, przeprowadzone zostaną przez grupy uczniów z poszczególnych szkół biorących udział w projekcie, nadzorowanych przez nauczycieli prowadzących. Analiza danych przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem technik Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w celu określenia czynników kształtujących przestrzenne rozmieszczenie dużych ssaków na badanych obszarach, w tym wpływu struktury środowiska, sezonowości, interakcji pomiędzy gatunkami oraz presji antropogenicznej.

Dane z foto-pułapek archiwizowane będą na przestrzeni serwerowej udostępnionej przez jednego z uczestników konsorcjum (Wydział Informatyki Politechnika Białostocka – Centrum Komputerowych Sieci Rozległych Politechniki Białostockiej). Opracowany zostanie system informatyczny umożliwiający danej grupie uczniów pracę nad analizą własnych materiałów zebranych podczas prac terenowych, w tym identyfikację zarejestrowanych gatunków zwierząt. Dodatkowo system ten umożliwi wspólną pracę oraz komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu.

Działania promocyjne projektu obejmą m.in.:

 • zaproszenie przedstawicieli mediów na organizowane w IBS PAN szkolenia dla młodzieży szkolnej,
 • uruchomienie strony internetowej projektu,
 • publikację materiałów w portalu społecznościowym Facebook oraz za pomocą aplikacji Twitter,
 • promocję projektu na stronie internetowej dotyczącej konkursu administrowanej przez Ministerstwo,
 • przygotowanie posteru promującego projekt i jego zaprezentowanie na ogólnopolskiej wystawie promującej naukę.

Planowane w ramach projektu działania popularyzatorskie to:

 • publikacja książki, zawierającej wyniki badań prowadzonych przez uczniów oraz prezentującej zaangażowanie każdej ze szkół.
 • artykuł o projekcie złożony do druku w jednym z polskich czasopism popularno-naukowych,
 • przygotowanie przez młodzież posteru do prezentacji w IBS PAN i na ogólnopolskiej wystawie popularyzującej naukę,
 • udostępnienie interaktywnej aplikacji internetowej do identyfikacji gatunków zwierząt.
  • Efektem realizacji projektu będzie wypromowanie w szerszych kręgach odbiorców (społeczeństwo województwa podlaskiego) pozytywnego wizerunku nauki i naukowców, jako działalności i grupy zawodowej otwartej na potrzeby społeczeństwa (zwłaszcza kształcenia uzdolnionej młodzieży) i istotnej dla rozwoju regionu.

   W projekcie biorą udział następujące szkoły:

   • Technikum Leśne w Białowieży,
   • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim,
   • II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim,
   • Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego w Drohiczynie,
   • I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce,
   • II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce,
   • I Liceum Ogólnokształcące w Łapach,
   • Liceum Ogólnokształcące w Michałowie,
   • Liceum Ogólnokształcące w Siemiatyczach,
   • Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu.
Konsorcjum Projektu „e-Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia
Członkowie konsorcjum
 • Wydział Informatyki oraz Centrum Komputerowych Sieci Rozległych, Politechnika Białostocka
  ul. Wiejska 45a
  15-351 Białystok

 • Białowieski Park Narodowy
  Park Pałacowy 11
  17-230 Białowieża

 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
  ul. Lipowa 51
  15-424 Białystok

 • Starostwo Powiatowe w Białymstoku
  ul. Borsucza 2
  15-569 Białystok

 • Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
  ul. Mickiewicza 46
  17-100 Bielsk Podlaski

 • Starostwo Powiatowe w Hajnówce
  ul. Aleksego Zina 1
  17-200 Hajnówka

 • Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
  ul. Leg. Piłsudskiego 3
  17-300 Siemiatycze

 • Instytut Biologii Ssaków PAN
  ul. Waszkiewicza 1
  17-230 Białowieża

Aktualności
 • IMG 2560
  alt

  Konferencja e-Przyrodnik w Instytucie Biologii Ssaków PAN

  Konferencja podsumowująca pracę 10 grup uczniowskich w ramach projektu „e-Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia” odbyła się w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży 27 listopada 2014 roku. U podstaw projektu leżało przekonanie, że wielkie talenty naukowe mogą zrodzić się wszędzie, …

  więcej...

 • Poster EPrzyrodnik Www
  alt

  Druga edycja warsztatów w ramach projektu e-Przyrodnik

  Druga edycja warsztatów w ramach projektu e-Przyrodnik odbędzie się 14 listopada 2013 roku w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Podczas warsztatów przedstawiciele 10 podlaskich szkół biorących udział w projekcie (młodzież wraz z nauczycielami) zapoznają się z przygotowanym we współpracy z Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej …

  więcej...

Kontakt
IMG_9347

Bez nazwy-2