Warszawa, dnia 5 grudnia 2012 r.

Poz. 925

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 3 grudnia 2012 r.

o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Ścieżki Kopernika”

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) ogłasza się, co następuje:

Ustanawia się z dniem 5 grudnia 2012 r. przedsięwzięcie pod nazwą „Ścieżki Kopernika”, stanowiące załącznik do komunikatu.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 grudnia 2012 r. (poz. 925)

PRZEDSIĘWZIĘCIE PN. „ŚCIEŻKI KOPERNIKA”

I. 1. Celem przedsięwzięcia pod nazwą „Ścieżki Kopernika”, zwanego dalej „przedsięwzięciem”, jest popularyzacja nauki wśród członków lokalnej społeczności, w szczególności wśród młodzieży szkolnej. Konsorcja, składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej i jednego podmiotu działającego na rzecz nauki, w skład których ponadto mogą wchodzić organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego, w ramach projektu opracowują i realizują program działań promujących i upowszechniających działania naukowe i ich wyniki. Program powinien zawierać element badań naukowych prowadzonych z zaangażowaniem osób spoza środowiska naukowego, a szczególnie młodzieży szkolnej. Konsorcjum, wykorzystując zasoby jednostki naukowej wchodzącej w jego skład (np. laboratoria, aparatura naukowa), angażuje członków lokalnej społeczności (w szczególności młodzież szkolną) w spójne tematycznie działania naukowe będące przedmiotem projektu. Zadaniem podmiotu działającego na rzecz nauki, wchodzącego w skład konsorcjum, jest włączenie młodzieży do działań promujących zadania realizowane w ramach projektu, poprzez m.in. wystawy, warsztaty, eksperymenty, doświadczenia, opracowania.
Efektem projektu powinno być stworzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć, przedstawiających sposoby i metody zainteresowania młodzieży kwestiami nauki, rozbudzenia w nich ciekawości i chęci pogłębiania wiedzy. Moduły zostaną wykorzystane przez instytucje, organizacje pozarządowe i podmioty zajmujące się popularyzacją nauki, co przyczyni się do uaktywnienia środowiska popularyzatorów nauki w Polsce.
2. W ramach konkursu wyłonionych zostanie nie więcej niż 16 projektów (nie więcej niż po jednym projekcie na jedno województwo). Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć 200 000 zł. Kwota przeznaczona na realizację całego przedsięwzięcia wynosi do 3,2 mln zł.
3. Realizacja projektu w ramach przedsięwzięcia nie może trwać dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 r.
4. Projekty będą finansowane ze środków przeznaczonych na naukę w projekcie systemowym „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami” (Poddziałanie 1.1.3), realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

II. 1. Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczane na stronie podmiotowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. W ogłoszeniu o konkursie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego określa:
a) przedmiot konkursu;
b) warunki udziału w konkursie;
c) zawartość wniosku o finansowanie w ramach przedsięwzięcia;
d) tryb przeprowadzenia konkursu;
e) zasady finansowania i rozliczania środków finansowych, przyznawanych w ramach przedsięwzięcia;
f) termin i sposób składania wniosków o finansowanie w ramach przedsięwzięcia;
g) kryteria oceny wniosków o finansowanie w ramach przedsięwzięcia.

III. 1. O przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia mogą się ubiegać konsorcja obejmujące co najmniej jedną jednostkę naukową i jeden podmiot działający na rzecz nauki, w skład których ponadto mogą wchodzić organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.
2. W celu uniknięcia podwójnego finansowania do przedsięwzięcia nie mogą być zgłaszane projekty obejmujące zadania finansowane wcześniej lub obecnie ze środków przeznaczonych na naukę oraz finansowane ze środków europejskich.
IV. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje lub odmawia przyznania środków finansowych na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia w drodze decyzji.
V. Środki finansowe przyznane na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia są przekazywane jednostce naukowej reprezentującej konsorcjum, na podstawie umowy określającej warunki realizacji finansowania i rozliczenia projektu.

Pobierz komunikat